Održane radne skupine u sklopu izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik 2021. - 2027.

ITU Mehanizam

Grad Dubrovnik nositelj je procesa izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za razdoblje 2021. - 2027. godine. Riječ je o srednjoročnom aktu koji se izrađuje kao temeljni dokument strateškog planiranja Urbanog područja Dubrovnik putem ITU mehanizma, a koje obuhvaća Grad Dubrovnik, Općinu Dubrovačko primorje, Općinu Konavle te Općinu Župa dubrovačka.

 

Njime se usmjerava budući razvoj jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbanog područja Dubrovnik te provedba integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u skladu s lokalnim potrebama, strateškim odrednicama nadređenih strateško planskih dokumenata te u skladu s mogućnostima financiranja iz EU fondova u razdoblju 2021. - 2027.

 

U okviru pripreme i izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik provedene su participativne aktivnosti u formatu radnih skupina koje su uključile dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora ovisno o tematskom području koje je radionica obrađivala. Participativne aktivnosti obuhvaćale su provedbu četiri radne skupine koje su se održale 5. i 6. svibnja 2022. godine  u Lazaretima.

 

Podaci prikupljeni putem prethodno dostavljenih podataka te održanih participativnih radionica sa dionicima, koristit će se prilikom dorade analize stanja te izrade strateškog okvira koji će definirati ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti koje će jedinice lokalne samouprave unutar Urbanog područja Dubrovnik  provoditi u cilju postizanja održivog, teritorijalno ujednačenog i strateški usmjerenog razvoja do 2027. godine.

lijevo
desno