Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. "Mladi i Grad skupa"

U lipnju 2017. Grad Dubrovnik prijavio se s programom „Mladi i Grad skupa za razdoblje od 2017. do 2020.“ na  Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu Ministarstva socijalne politike i mladih za Prioritetno područje: A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade. Program predstavlja  izradu strateškog programa za mlade za razdoblje od 2017. do 2020. 

 

Program „Mladi i Grad skupa“ već postoji i provodi se već nekoliko godina u dijelu ciljeva koji se odnosi na unaprjeđenje kvalitete i sadržaja dosadašnjih programa za djecu te na prihvaćanje i realizaciju novih inicijativa. Razvojem djelatnosti skrbi o djeci i mladima, kojoj je temelj bio dosadašnji program, primjetna je pojava nekih novih potreba te poteškoća koje trenutni program ne obuhvaća, a rezultat su istraživanja koje su u međuvremenu provele udruge mladih i za mlade.  

 

Stoga je Grad Dubrovnik, u suradnji sa udrugom Centar za karijere mladih, odlučio izraditi novi strateški dokument, koji bi povećao opseg djelovanja dosadašnjeg programa „Mladi i Grad skupa”.  

 

Nakon provedenog ocjenjivanja povjerenstva Ministarstva socijalne politike i mladih, za ovaj je projekt odobreno 48.820,00 kuna, no važnije od novčane potpore je nacionalno priznanje za osmišljavanje i provedbu  programa „Mladi i Grad skupa“.  

 

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku i  temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika gradske politike za mlade.

 

Program komunicira načela, vrijednosti i ciljeve kojima Grad Dubrovnik smjera poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih.            

 

Nakon što su izrađivači pripremili nacrt Lokalnog programa za mlade, proveli smo sveobuhvatne konzultacije sa svim dionicima na lokalnoj razini, počevši od udruga mladih, preko obrazovnih i kulturnih institucija, lokalnih podružnica državnih tijela (Hrvatski zavod za zapošljavanja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo) pa do organizacija mladeži svih političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. 

 

Proveli smo i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“. Glavna svrha savjetovanja bila je uključivanje svih dionika gradske politike za mlade radi prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s ovom javnom politikom. Zaprimili smo samo jedan prijedlog na koji smo se na propisani način očitovali. 

 

Odmah po imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnik, održali smo zajednički sastanak, na kojem smo prihvatili primjedbe i  prijedloge članova Savjeta mladih i ugradili ih u konačni prijedlog teksta Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“.  

 

Temeljem mišljenja i preporuka pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak, u Lokalni program za mlade dodali smo poglavlje „Primjena horizontalnih načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije“, kojim se utvrđuje da se sve mjere Lokalnog programa za mlade moraju voditi horizontalnim načelima jednakih mogućnosti i nediskriminacije, poglavito mladih osoba s invaliditetom, učenika s teškoćama u razvoju, ali i drugih podzastupljenih skupina.  

 

Savjetnik u pripremi metodologije i recenzent  Lokalnog programa za mlade bio je Marko Kovačić, najveći autoritet u području politika za mlade u Hrvatskoj.