Kulturna baština

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Zavod za povijesne znanosti HAZU osnovan je 1949. godine, kao jedna od znanstvenih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Glavna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegovog šireg mediteranskog i balkanskog okruženja, osobito u periodu Dubrovačke Republike.

Kontakt:
Lapadska obala 6
20 000 Dubrovnik
Tel./Fax: 356 222
www.zavoddbk.org

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Dubrovniku 

Ministarstvo kulture obavlja čitav niz poslova koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Briga države oko zaštite graditeljske baštine kao dobra od općeg interesa, ostvaruje se kroz Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje bivše Općine Dubrovnik. 

Kontakt: 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 
za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
Pročelnica: Žana Baća, prof. 
zana.baca@min-kulture.hr 
C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik 
tel.: 020 323 191 
fax.: 020 323 488 

Restauratorski odjel Dubrovnik 

Restauratorska radionica u Dubrovniku osnovana je u veljači 1993. godine pri tadašnjem Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku. Osnovna djelatnost radionice bila je restauriranje slika na drvenom i platnenom nosiocu te polikromirane drvene skulpture. Radionica je, zahvaljujući razumijevanju fratara matičnog samostana i Vijeća Provincije sv. Jeronima, bila privremeno bila smještena u prostoru uz gornji klaustar samostana Male braće. Prva novčana potpora za nabavku restauratorske opreme dobivena je od tadašnjeg Ministarstva prosvjete, kulture i sporta Republike Hrvatske, a 1994. godine je značajnom donacijom opremanje radionice pomogla nadvojvotkinja Francesca von Habsburg preko zaklade ARCH. Objedinjavanjem konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u Hrvatskoj, Restauratorski odjel Dubrovnik 1998.g. ulazi u sastav Hrvatskog restauratorskog zavoda sa sjedištem u Zagrebu kao podružnica s ustrojstvenom jedinicom Odsjek za papir. Tada se djelatnost radionice proširuje na konzerviranje i restauriranje umjetnina na papiru i pergameni, tiskanih knjiga, rukopisa, inkunabula i dokumenata na pergameni i papiru. Uz poticaj Radne zajednice Alpe-Jadran dobivena je donacija pokrajinske vlade Lombardije koja je, uz sredstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske, omogućila obnavljanje renesansnog ljetnikovca Stay, sjedišta Restauratorskog odjela Dubrovnik od 1999.g. U proteklom razdoblju restauratorska radionica u Dubrovniku ostavila je vidljiv trag u spašavanju umjetničkog blaga i kulturnih dobara osobito u razdoblju saniranja ratnih šteta na dubrovačkom području. 

Kontakt: 
Ljetnikovac Stay 
20 236 Mokošica, Batahovina b.b. 
Tel. + 385 (0) 20 419-348 
Fax. + 386 (0) 20 419-407 
dubrovnik@h-r-z.hr 

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Kada je 1952. godine osnovano društvo građana čija je nakana bila senzibiliziranje široke javnosti za dubrovačko kulturno povijesno nasljeđe – pobuđeno je zanimanje, savjest, ponos i ljubav javnosti u odnosu na veliki broj devastacija naslijeđenog graditeljskog blaga i otuđivanja umjetnina započeto u 19. st. kad se tek bila počela buditi svijest građanstva za povijesne stečevine i njihovo održavanje. Tu pozitivnu energiju nakon II. svjetskog rata usmjerio je u okvire općeg dobra zaslužni Lukša Beritić (1889-1969), Dubrovčanin, pomorski strojar, entuzijast i zaljubljenik u spomenike svog zavičaja, suosnivač i prvi predsjednik te doživotni počasni predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine. Njegovim svesrdnim nastojanjem, a ugledom istraživača, pisca, operativca (od 1946. do 1960. povjerenik je Konzervatorskog zavoda Dalmacije za Dubrovnik), počasnog konzervatora – Društvo prijatelja dubrovačke starine ugledom i zalaganjem postiglo je povjerenje društvene zajednice, te mu je povjereno održavanje i upravljanje najvelebnijim spomenikom Grada, dubrovačkim gradskim zidinama. Jednakom se brigom i marom skrbilo i o stonskim zidinama, jedinstvenom europskom fortifikacijskom sklopu. Najvažnija zadaća društva je skrb o održavanju, zaštiti, konzervaciji, rekonstrukciji i restituciji fortifikacija u dubrovačkom kraju, posebno gradskih zidina i fortifikacija Dubrovnika i Stona, koje su mu povjerene na upravljanje i korištenje, te o kulturno-povijesnim spomenicima u svom vlasništvu - tvrđavi "Sokol" u Konavlima i Domu društva u palači Gozze-Basegli-Katić u Dubrovniku.

Kontakt: 
Tel: 020 32 46 41 
Fax: 020 / 324584 
Gundulićeva poljana 2 
20 000 Dubrovnik 
www.citywallsdubrovnik.hr 
gradske-zidine@du.t-com.hr 

Društvo prijatelja prirode "Dub" – Dubrovnik 

Društvo prijatelja prirode DUB intenzivno radi na programima zaštite prirodne i kulturne baštine, očuvanja, afirmacije i sustavnog istraživanja prostornih cjelina, kao i značajnih pojedinosti prirodnog i urbanog krajobraza Dubrovnika i njegove okoline. Društvo organizira tribine, seminare, okrugle stolove, predavanja, savjetovanja, stručne skupove o Prostornim planovima uređenja Grada i Županije, radi upoznavanja članova i javnosti o zamišljenim promjenama u prostoru, kao i zaštiti zelenih površina koji se odlikuju kulturnim, duhovnim i vjerskim vrednotama. Posebno rade na poticanju znanstvenika, studenata i profesora na proučavanje osebujnog korpusa gradske povijesti, a organiziraju i edukativna predavanja o problemima koji pogađaju kulturnu baštinu. Društvo surađuje s istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama te potiče stručno i profesionalno usavršavanje svojih članova. 

Kontakt: 
Društvo prijatelja prirode "Dub" – Dubrovnik 
Tel:020 323 877
 info@dub-dubrovnik.hr

www.dub-dubrovnik.hr
Cvijete Zuzorić 1
20 000 Dubrovnik