JAVNO SAVJETOVANJE Prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika

Otvorena savjetovanja s javnošću

Javno savjetovanje

Prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika  

 

Mrežom školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja utvrđuju se postojeće školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja  na području za koje se Mreža utvrđuje, upisna područja s kojih je djeci omogućeno pohađanje određene škole, programi obrazovanja koje školske ustanove mogu ostvarivati te područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi.   

 

Sukladno članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19) Mrežu školskih ustanova za svoje područje predlažu osnivači. Na temelju prijedloga osnivača Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrađuje Prijedlog Mreže školskih ustanova za područje Republike Hrvatske, a Mrežu škola na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske.

Grad Dubrovnik je osnivač osnovnih škola i dužan je donijeti Prijedlog Mreže osnovnih škola za svoje područje.

 

Kao pomoć osnivačima koji predlažu Mrežu škola za svoje područje, a s ciljem izgradnje učinkovitog i održivog obrazovnog sustava koji će zadovoljiti potrebe svih dionika u obrazovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 2019. Smjernice za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja.

U spomenutim Smjernicama polazi se od optimalne osnovne škole koja ima od 300 do 500 učenika i koja kao takva može osigurati optimalne uvjete za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastave u osnovnim školama i rad u jednoj smjeni. U odnosu na optimalnu školu osnivačima se pri izradi Mreže škola za svoje područje nalaže racionalizacija i optimizacija školskih ustanova. 

Racionalizacija se predlaže za  škole s manjim brojem učenika od  optimalne škole, a ona uključuje:

-       preispitivanje opravdanosti samostalnoga rada škola s manjim brojem učenika

-       utvrđivanje potrebe okrupnjavanja škola te

-       izradu plana iskorištavanja nekorištenih objekata škola.

Optimizacija se predlaže za škole veće od optimalne škole, a odnosi se na:

-       utvrđivanje plana i dinamike rekonstrukcije i dogradnje postojećih školskih objekata te izgradnje novih školskih objekata kako bi se proširili kapaciteti i otvorila mogućnost za rad u jednoj smjeni

-       korekciju upisnih područja kako bi se optimalno iskoristile sve škole

 

U skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s osnovnim školama Grada Dubrovnika pripremio je Prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika. Polazište za izradu Mreže bilo je aktualno stanje broja učenika po školama u odnosu na optimalnu školu (OŠ Marina Getaldića 305,  OŠ Marina Držića 578, OŠ Lapad 922, OŠ Ivana Gundulića 839, OŠ Mokošica 735, OŠ Antuna Masle 193), praćenje trendova upisa djece, te predviđanja demografskih kretanja koja su vezana za izgradnju novih naselja u Gradu Dubrovniku.

 

Iz Prijedloga nove Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika, a u odnosu na postojeću Mrežu škola koja je donesena 2011. godine, izdvajamo sljedeće:

-       u Mrežu osnovnih škola uključena je Osnovna škola Montovjerna sa svojim upisnim područjem. Izgradnjom škole Montovjerna koja se izdvaja iz Osnovne škole Lapad obje osnovne škole postaju optimalne škole.

-       upisna područja škola sadrže ne samo nazive ulica nego i kućne brojeve ulica koje pripadaju upisnim područjima više škola

-       postoje korekcije upisnih područja u skladu sa smjernicom optimizacije osnovnih škola: npr. povećanje upisnog područja Osnovne škole Marina Držića u odnosu na razgraničenje s Osnovnom školom Ivana Gundulića i Osnovnom školom Montovjerna s obzirom da Osnovna škola Marina Držića bilježi pad broja djece na svom upisnom području. Upisno područje Osnovne škole Ivana Gundulića dodatno je smanjeno u Rijeci Dubrovačkoj na način da su naselja Šumet, Komolac i Knežica pripojena upisnom području Osnovne škole Mokošica.

-       u skladu sa smjernicom racionalizacije škola Područna škola Suđurađ pripojena je Područnoj školi Šipanska Luka, a škola Trsteno, koja je prije nekoliko godina prestala s radom jer je ostala bez učenika, nije uvrštena u novi Prijedlog Mreže škola

-       utvrđeno je da svaka škola Grada Dubrovnika, osim škole Antuna Masle, ima neki program obrazovanja za djecu s poteškoćama u razvoju

-       utvrđen je plan za izgradnju nove školske ustanove u Komolcu kako bi Osnovna škola Ivana Gundulića i Osnovna škola Mokošica  došle do razine optimalne škole.