JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA U SVRHU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA OBITELJI S  VIŠE DJECE NA PODRUČJU POVIJESNE JEZGRE GRADA DUBROVNIKA

 

 

Obrazloženje

 

  1. Pravni temelj donošenja Odluke:

 

Članak 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o najmu stanova („Narodne novine broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20) članak 17. i 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 2/21).

 

  1. Razlog upućivanja prijedloga Odluke:

 

Grad Dubrovnik u svojem samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnoga značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. U tu svrhu pristupilo se izradi prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika. Donošenje navedene Odluke je jedna od mjera kojim se obiteljima sa prebivalištem na području Grada Dubrovnika zadnjih 15 godina nastoji osigurati uvjete za stanovanje.

 

Uzimajući u obzir potrebe građana, posebno obitelji s više djece te uzimajući u obzir porast tržišnih cijena najma nekretnina, Grad Dubrovnik pored Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika i Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika izradio je prijedlog gore navedene Odluke, u vidu očuvanja života u povijesnoj jezgri.

 

U tu svrhu Grad Dubrovnik planira obnoviti stanove u svom vlasništvu na području povijesne jezgre te dodijeliti u najam putem Javnog natječaja obiteljima s više djece.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika posebnim zaključkom utvrđuje koji su stanovi u povijesnoj jezgri određeni za rješavanje stambenih potreba obitelji s više djece. Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu stana, uz mogućnost sklapanja novog ugovora nakon isteka roka od 10 godina, ukoliko najmoprimac i dalje bude ispunjavao uvjete propisane predloženom Odlukom.

 

  • Uvjeti:

Korisnici mjera su obitelji s više djece. Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana imaju državljani Republike Hrvatske i to obitelji s više djece koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nema/ju riješeno stambeno pitanje, da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji: nemaju u vlasništvu/suvlasništvu nekretnine na području Republike Hrvatske, nisu posjednici nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili na kojima Grad Dubrovnik ima vlasničkopravna ovlaštenja, nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika. Nadalje, da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi, da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 15 godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva za najam stana, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika, da podnositelj zahtjeva i punoljetni članovi obitelji nemaju dugovanje prema Gradu Dubrovniku, da podnositelj zahtjeva i članovi  obitelji  nemaju ni s kim potpisan ugovor o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

Postupak za davanje u najam stanova pokreće se objavljivanjem Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam. Javni natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Dubrovnika, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

 

  • Bodovanje:

Sukladno predloženoj Odluci boduje se: vrijeme prebivanja na području grada Dubrovnika, , broj članova obiteljskog domaćinstva, mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva, stupanj invaliditeta.

 

Povjerenstvo i lista reda prvenstva o davanju stanova u najam:

Analizu i bodovanje zahtjeva zaprimljenih po objavljenom javnom natječaju i utvrđivanje prijedloga Liste obavlja Povjerenstvo za davanje stanova u najam obiteljima s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika. Gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva koja vrijedi do utvrđivanja nove konačne liste te se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika. Zaključak o davanju stana u najam donosi gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.  Odabrani podnositelj zahtjeva pisanim se putem poziva na sklapanje Ugovora o najmu stana. Korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu na sklapanje ugovora u ostavljenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o najmu stana.

Prijedlog Odluke sadrži odredbe ugovora o najmu, provjeru korištenja stana, prestanka ugovora o najmu odnosno otkazne i raskidne odredbe. Visina mjesečne najamnine utvrđuje se u skladu s odredbama akta Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kojim je regulirana slobodno ugovorena najamnina (predlažemo napraviti izmjenu i dopunu Pravilnika  o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove.

 

  • Revizija:

Najmodavac može najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor o najmu sklopljen zatražiti od najmoprimca da podnese zahtjev za obnavljanje ugovora i priloži sve isprave i dokaze iz ove Odluke o ispunjavanju uvjeta za daljnji najam takvog stana pod istim uvjetima. O navedenom zahtjevu, na prijedlog Povjerenstva odlučuje gradonačelnik zaključkom, na način da će zahtjev usvojiti ako je osnovan, a ako nije, zahtjev će se odbiti kao neosnovan, odnosno odbaciti ako nije u postavljenom roku dostavljen ili u tom roku zahtjevu nisu priložene sve potrebne isprave i dokazi.

 

  1. Utjecaj na Proračun Grada Dubrovnika

 

Za provedbu predložene Odluke potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Dubrovnika u svrhu obnove stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

 

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 26. svibnja 2023. do 25. lipnja 2023. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr, s naznakom ''Javno savjetovanje – Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s  više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika ''. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.