Djelokrug rada upravnog odjela za proračun, financije i naplatu

Upravni odjel za Proračun, financije i naplatu u svomu djelokrugu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja Gradskog proračuna i financija:

 

 • izrađuje prijedloge Gradskoga proračuna, odluka o izvršavanju Gradskoga proračuna i godišnjeg obračuna
 • prati ostvarenje Proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća
 • vodi cjelokupno knjigovodstvo Gradskog proračuna
 • izrađuje nacrte i prijedloge akata kojima se uređuju gradski porezi, prirezi i druge financijske obveze
 • razrezuje gradske poreze, prireze i ostale financijske naknade koje su u njegovu djelokrugu utemeljene na zakonu i Statutu
 • vodi i prati sve poslove naplate prihoda Gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke za njihovu pravovremenu naplatu
 • izdaje uvjerenja o financijskom stanju tražitelja
 • izdaje, prima i evidentira sredstva osiguranja plaćanja (zadužnice i mjenice ),
 • prati, planira i predlaže izvršenje svih kreditnih obveza Grada,
 • vodi platne poslove na temelju uredno likvidiranih gradskih obveza,
 • prati financijsko stanje i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti Gradskog proračuna,
 • prati i izvršava zakonske propise iz područja Proračuna, financija i računovodstva,
 • vredovito, polugodišnjim i godišnjim izvještajem izvješćuje Gradsko vijeće o financijskom izvršenju proračuna,
 • surađuje radno, stručno i savjetodavno sa svim upravnim odjelima i službama Grada,
 • obavlja i sve druge poslove iz područja Proračuna i financija Grada.