Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 12.10.16.

Službeni glasnik broj 11 - 7. listopada 2016.

Gradsko vijeće

90. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere
91. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“
92. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
93. Odluka o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika
94. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
95. Odluke o izdvajanju ustrojbene jedinice Muzej suvremene povijesti iz javne ustanove Dubrovački muzeji
96. Odluka o osnivanju javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik
97. Odluka o osnivanju Povjerenstva za autotaksi prijevoz
98. Pravilnik o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika
99. Plan održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2016. godinu
100. Izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
101. Zaključak o izmjeni Zaključka Klasa: 343-01/14-01/03, Urbroj: 2117/01-09-15-51 od 26. listopada 2015., Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o utvrđivanju koncesijske naknade i roka trajanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
102. Zaključak o postavljanju spomen ploče „Povelja Bugarskog cara Ivana Asena Drugog“
103. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i skrbi o udrugama iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja
104. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području tehničke kulture Grada Dubrovnika
105. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija za provedbu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2017. godinu
106. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija za provedbu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2017. godinu
107. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija za provedbu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2017. godinu
108. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija za provedbu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu
109. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija za provedbu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2017. godinu
110. Zaključak o imenovanju članova posebnog povjerenstva za verificiranje programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja parternog i hortikulturnog uređenja i urbane opreme šetnice kroz Gruški akvatorij – prometnica Lapadska obala od Batale do Orsana
111. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnika

Gradonačelnik

112. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“
113. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Suđurađ – turistička zona Za Orsanom“