Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 29.07.16.

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.

Gradsko vijeće

70. Odluka o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu
71. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu
72. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika
73. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
74. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
76. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
77. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
78. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financijskom leasingu za trgovačko društvo Čistoća d.o.o
79. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika
80. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2016. godini
81. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2016. godini
82. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2016. godini
83. Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva
84. Pravilnik o pretovarnoj zoni
85. Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola na području Grada Dubrovnika
86. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika
87. Ispravak tehničke pogreške u Odluci najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika

Gradonačelnik

88. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“
89. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu