Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 18.12.18.

Službeni glasnik broj 25 - 17. prosinca 2018.

Gradsko vijeće

193. Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu
194. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
195. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
196. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
197. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo"
198. Odluka o komunalnom doprinosu
199. Odluka o komunalnoj naknadi
200. Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika
201. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
202. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije
203. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika
204. Odluka o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva
205. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2019. godini
206. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o
207. Odluka o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o
208. Odluka o davanju suglasnosti za davanje založnog prava 2. reda u korist HBOR-a na pokretnini Vodovoda Dubrovnik d.o.o
209. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
210. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
211. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu
212. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
213. Program obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2019. godini
214. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2019. godinu
215. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
216. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2018. godinu
217. Zaključak o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre
218. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za dječji vrtić u Solitudu
219. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva
220. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu – obilježavanje obljetnice Domovinskog rata
221. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu
222. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2019., 2020. i 2021. godina
223. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2019. godinu
224. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2019. godinu
225. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti