Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 17. prosinca 2018.Objavljeno: 18.12.18.

195. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15, i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 18. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju

Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 07/05, 06/07, 10/07-isp., 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Odluka.

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) sadržavaju:

    Grafički dio: Kartografski prikaz, 4.2. Građevinska područja naselja – Dubrovnik,

     Tekstualni dio: Obrazloženje, Dopuna Plana, IV Tabelarni prikaz prostornih pokazatelja građevinskog područja Grada Dubrovnika u tablici III. TABELARNI PRIKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GRADA DUBROVNIKA - 4.2. Dubrovnik  (Kartografski prikaz 4.2.).

 

 

Članak 3.

 

Izmjene i dopune Plana izradio je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, Dubrovnik.

 

 

Članak 4.

 

Donošenjem Izmjena i dopuna Plana izmijenjeni dijelovi kartografskog prikaza navedenog u članku 2. Odluke zamjenjuje odgovarajuće dijelove kartografskog prikaza Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 07/05, 06/07, 10/07-isp., 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Plan.

Dopunjava se tekstualni dio Plana: Obrazloženje, IV Tabelarni prikaz prostornih pokazatelja građevinskog područja Grada Dubrovnika u tablici III. TABELARNI PRIKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GRADA DUBROVNIKA - 4.2. Dubrovnik  (Kartografski prikaz 4.2).

 

Ostali dijelovi Plana ostaju nepromijenjeni.

 

 

Članak 5.

 

Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) izvornika + CD (pdf, doc, dwg). Izvornici su ovjereni pečatom Gradskog vijeća i potpisani od Predsjednika Gradskog vijeća.

 

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/16-01/08

URBROJ: 2117/01-09-18-146

Dubrovnik, 10. prosinca 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------