Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 27.10.22.

Službeni glasnik broj 13 - 27. listopada 2022.

Gradsko vijeće

133. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
134. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
135. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
136. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
137. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
138. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika posebnim vozilima
139. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti
140. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“
141. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba
142. Odluka o socijalnoj skrbi
143. Odluka o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika
144. Odluka o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika
145. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik
146. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica
147. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022
148. Zaključak o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji

Gradonačelnik

149. Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Dubrovniku
150. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Ostalo

151. Izmjena Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
152. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika