E-CITIJENS

E-CITIJENS

Naziv projekta: E-CITIJENS

Naziv programa: INTERREG V-A Italija-Hrvatska (2014-2020)

Ukupna vrijednost projekta: 2.846.100,00 €

Početak provedbe projekta:  1.1.2019.

Završetak provedbe projekta:  30.06.2021.

Bespovratna sredstva:  113.177,50 €

Projektni partneri

1.       Grad Dubrovnik

2.       Splitsko-dalmatinska županija

3.       Sveučilište u Splitu

4.       Zadarska županija

5.       Jadransko Jonska Euroregija

6.       Regija Molise

7.       Regija Veneto

8.       Općina Pescara

9.       Sveučilište u Bologni

10.   Eurelations Geie

Opis projekta

Projekt E-CITIJENS je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner sudjeluje u aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovitih alata za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima. Naime, Grad Dubrovnik je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

 

 

Glavni cilj:

Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa

 

Službena web stranica projekta: http://www.italy-croatia.eu/web/e-citijens/events

 

 

Kontakt osoba za više informacija: Tera Cvjetković, email: tcvjetkovic@dubrovnik.hr

 

e-citijens grad dubrovnik

 

This project is co-financed by the EU under the European Regional Development Fund (ERDF) in the framework of the Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020 CBC Programme, Priority Axis "Safety and Resilience"