Odluka o poništenju oglasa za radno mjesto tehničar/ka za održavanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-02/19-02/12

URBROJ: 2117/01-08-19-02

Dubrovnik, 02. rujna 2019.

 

            Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18. – u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika  d o n o s i

O D L U K U

            Poništava se oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. kolovoza 2019. do 05. rujna 2019. godine za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto tehničar/ka za održavanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove Grada Dubrovnika  – 1 izvršitelj/ica, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog oglasa objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. kolovoza 2019. godine do 05. rujna 2019. godine za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto tehničar/ka za održavanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove Grada Dubrovnika  – 1 izvršitelj/ica, ne mora se izvršiti izbor kandidata te je sukladno članku 24. stavak 5. ZSN odlučeno kao u točki 1. ove odluke.

            Sukladno članku 24. stavak 5. ZSN propisano je i da protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

PROČELNICA                                       

Marijeta Hladilo

 

 

 

DOSTAVITI:

1.    Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, Vladimira Nazora 5, 20 000 Dubrovnik

2.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

3.    Web stranice Grada Dubrovnika, ovdje

4.       Pismohrana