NATJEČAJ za radno mjesto - stručni suradnik – edukacijski rehabilitator – logoped, 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta Grad za djecu

 

Odlukom Upravnog vijeća od 27. kolovoza 2019. godine Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

- stručni suradnik – edukacijski rehabilitator - logoped…………………. 1 izvršitelj/ica

  na određeno i puno radno vrijeme; za vrijeme trajanja projekta “Grad za djecu – kodni broj:

  UP.02.2.2.08.0060

 

Uvjeti:

- diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij edukacijsko rehabilitacijskog

  profila ili diplomirani logoped odnosno magistar logopedije

- položen stručni ispit,

- ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

- poznavanje AOP-a (ECDL – početni program ili sl.).

                                                         

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog

ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom roku

 

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanastvu

- dokaz o završenom školovanju

- dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je isti položen

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje)

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl. 25. stav 2. Zakona o predškolskom odgoju),

b. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak (čl. 25. stav 4. Zakona o predškolskom odgoju)

-   izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

-  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova edukacijskog rehabilitatora  (nakon

izbora, a prije sklapanja ugovora o radu)

-  dokaz o poznavanju AOP-a (ECDL – početni program ili sl.)

 

 

Isprave se mogu priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječaj je otvoren od 2. do 10. rujna 2019. godine i to je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj.

Natječaj se objavljuje na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr i oglasnoj ploči Vrtića, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Grada Dubrovnika.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, 20 000 Dubrovnik s naznakom “za natječaj – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator - logoped”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Tajništvu Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, II kat ili će im ista na zahtjev biti vraćena poštom.

 

 

KLASA: 112-07/19-01/19

URBROJ: 2117-110-01-19-01

                                                                                                            Dječji vrtići Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

Dokumenti uz članak
Natječaj_logoped.pdf
Natječaj_logoped.pdf
Natječaj_logoped.pdf