NATJEČAJ za radno mjesto - kuhar/ica na određeno i puno radno vrijeme - 2 izvršitelja m/Ž za vrijeme trajanja projekta Grad za djecu

Odlukom Upravnog vijeća od 27. kolovoza 2019. godine Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju

 

                                                           N A T J E Č A J

                                                           za radno mjesto

 

- kuhar/ica na određeno i puno radno vrijeme………………………… 2 izvršitelja m/ž

  za vrijeme trajanja projekta “Grad za djecu – kodni broj: UP.02.2.2.08.0060.

                                             

Uvjeti:

- SSS kuhar,

- KV kuhar/ica sa završenom srednjom strukovnom školom kuharskog usmjerenja.

 

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

 

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanastvu

- dokaz o završenom školovanju

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje)

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl. 25. stav 2. Zakona o predškolskom odgoju),

b. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak (čl. 25. stav 4. Zakona o predškolskom odgoju)

c. izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Isprave se mogu priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječaj je otvoren od 2. do 10. rujna 2019. godine i to je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj.

Natječaj se objavljuje na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr i oglasnoj ploči Vrtića, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Grada Dubrovika.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, 20000 Dubrovnik s naznakom “za natječaj – kuhar/ica”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Tajništvu Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, II kat.

 

 

KLASA: 112-07/19-01/17

URBROJ: 2117-110-01-19-01

                                                                                                            Dječji vrtići Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti uz članak
Natječaj kuhar - ica.pdf
Natječaj kuhar - ica.pdf
Natječaj kuhar - ica.pdf