NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima u deficitarnim zanimanjima za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima u deficitarnim zanimanjima

za školsku godinu 2019./2020.

 

 

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti  17 stipendija učenicima i 20 stipendija studentima u deficitarnim zanimanjima za školsku godinu 2019./2020. 

 

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17).

 

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji su se opredijelili za jedno od deficitarnih zanimanja za Grad Dubrovnik, i to:  

 

UČENICI

 

R. broj

Naziv zanimanja

Broj stipendija

1.

Kuhar

3

2.

Konobar

5

3.

Medicinska sestra

5

4.

Elektromehaničar

1

5.

Vodoinstalater

1

6.

Elektroinstalater

1

7.

Automehaničar

1

 

STUDENTI

 

R. broj

Naziv zanimanja

Broj stipendija

1.

Magistar/ra matematike – nastavnički smjer

4

2.

Magistar/fizike – nastavnički smjer

2

5.

Magistar/ra informatike – nastavnički smjer

2

6.

Magistar/ra edukcijske rehabilitacije

2

7.

Magistar/ra logopedije

2

8.

Magistar/ra socijalne pedagogije

1

9.

Doktor medicine

5

10.

Magistar/ra inž. strojarstva

1

11.

Magistar/ra inž. elektrotehnike

1

 

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 1000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

 

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika – www.dubrovnik.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

5. preslike svjedodžbi posljednjih četiriju godina školovanja i svjedodžbu državne mature (učenici i studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena s ostvarenim brojem ECTS bodova za svaku pojedinu godinu studija (studenti viših godina),

6. potvrdu o ostvarenom uspjehu na školskim natjecanjima, odnosno ostvarenoj nagradi na studiju,

7. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili na školovanju.

 

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VIII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. deficitarnost zanimanja sukladno odluci gradonačelnika,

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju te opći uspjeh na državnoj maturi(učenici i studenti prve godine studija) odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita (studenti viših godina),

3. uspjeh na natjecanjima,

4. socijalni položaj,

5. trenutna upisana godina studija, te

6. prosječni broj ECTS bodova ostvaren tijekom školovanja.

 

IX. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

X. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 604-01/19-02/08

UR.BROJ: 2117/01-01-19-01

Dubrovnik, 16. listopada 2019.godine

 

Gradonačelnik

Mato Franković