NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17.) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

za školsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti stipendije učenicima i studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata za akademsku godinu 2019./2020.

 

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (srednjoškolsko obrazovanje odnosno preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17).

 

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog učenika odnosno studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju nekog drugog subjekta te koji su:

-          djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

-          civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,

-          djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata s najmanje 50%-tnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

-          djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece, predškolskog uzrasta ili na školovanju.

 

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

-          za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

-          za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 1000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

-          za studente koji se školuju u Dubrovniku – 800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

-          za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

 

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

  1. domovnicu (presliku),
  2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),
  3. potvrdu o redovnom upisu u određenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
  4. izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,
  5. drugostupanjsko rješenje ovlaštenog tijela kojim je utvrđen njihov status,
  6. za maloljetnu djecu iz obitelji s troje i više djece rodni listovi, za punoljetnu djecu potvrde o redovnom školovanju.

 

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava napravit će se prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

IX. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 604-01/19-02/10

UR.BROJ: 2117/01-01-19-01

Dubrovnik, 16. listopada 2019. godine

 

 

Gradonačelnik

Mato Franković