JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 25/21, dalje u tekstu: Odluka) gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika

 

 

 

1.         PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva su 43 stambene jedinice – stana sa pripadajućim garažnim i/ili parkirališnim mjestima  u stambenoj zgradi službenog naziva Dubrovnik “B” u Mokošici na k.č. br. 1021/31 ZK. UL. 419 K.O. Obuljeno i u stambenoj zgradi službenog naziva  “Dubrovnik C” u Mokošici na k.č. br. 614/18 ZK. UL. br. 420 K.O. Obuljeno uključujući i  zemljište i zajedničke prostorije u zgradi koje su nedjeljivo  povezane sa  stanovima temeljem odredbe članka 68. i 370. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) koji se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

 

Visina mjesečne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan namijenjen stambenom zbrinjavanju mladih i mladih obitelji (novogradnja) iznosi 20,00 kn/m², visina mjesečne najamnine za garažno mjesto koji je pripadak stanu iznosi 15,00 kn/m², visina mjesečne najamnine za vanjsko parkirno mjesto koje je pripadak stanu iznosi 4,00 kn/m2“, sve sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 11 /16, 25/21).

 

 

KATEGORIJE STANOVA (VELIČINA STANA KOJA SE DAJE U NAJAM):

 

KATEGORIJA 1 – JEDNOSOBNI STAN (ukupno 11 stanova) 

 

- za mladu osobu ili mladu obitelj do dva člana

 

KATEGORIJA 2 - JEDNOIPOLSOBNI I DVOSOBNI STAN (ukupno 18 stanova)

 

- za mladu obitelj od tri do četiri člana

 

KATEGORIJA 3 - DVOIPOLSOBAN I TROSOBAN STAN (ukupno 14 stanova)

 

-  za mladu obitelj od pet i više članova

 

 

2.         UVJETI I DOKUMENTACIJA ZA DAVANJE STANA U NAJAM

 

2.1. Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana (dalje u tekstu: zahtjev) imaju državljani Republike Hrvatske i to mladi i mlade obitelji koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

2.1.1.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nema/ju riješeno stambeno pitanje,

 

2.1.2.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji:

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn

        stanuju kao podstanari/najmoprimci, (status podstanara odnosno najmoprimca moraju imati u razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do 25. svibnja 2020.g. i na dan 5. veljače 2022.g., a podnositelj zahtjeva i članovi obitelji s najmodavcem ne mogu biti u srodstvu i to: srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do trećeg stupnja zaključno, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana),

        ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn,

        nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kn.

 

Ukupna vrijednost svih nekretnina iz točke 2.1.2 alineje 1., 4., 5., 6., 8 ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

 

2.1.3.   da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 300.000,00 tisuća kuna na dan 25. svibnja 2020.g. i na dan 5. veljače 2022.g.,

 

2.1.4.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine, u ukupnoj vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna, iz točke 2.1.2. u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi,

 

2.1.5.   da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika:

najmanje 7 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu 1 godinu do podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području grada Dubrovnika,

 

2.1.6.   da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju duga po osnovi javnih davanja,

 

2.1.7.   da podnositelj zahtjeva i članovi  obitelji  nemaju ni s kim potpisan ugovor o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

3.         ZAHTJEV

 

3.1. Zahtjev mora sadržavati:

        ime, prezime, mjesto rođenja, prebivalište i osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva,

        ime i prezime, mjesto rođenja, prebivalište i osobni identifikacijski broj svih  članova obitelji za koje se podnosi zahtjev te srodstvo s  podnositeljem  zahtjeva,

        vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.

 

Zahtjev se predaje na Obrascu I.

 

3.2. Uz zahtjev podnositelj je obvezan za sebe i sve članove obitelji priložiti:

 

3.2.1.   presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave za podnositelja zahtjeva i članove obitelji,

 

3.2.2.   vjenčani list ili javnobilježnički ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice (u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi) potpisanu od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog  supružnika ili supružnice i dva svjedoka, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (Obrazac II),

 

3.2.3.   javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac III) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji:

        nemaju riješeno stambeno pitanje,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka

        stanuju kao podstanari/najmoprimci,

        ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

        nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske ili imaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

        nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor ili jesu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, ali čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

 

Ukupna vrijednost svih nekretnina iz točke 3.2.3. alineje 2., 5., 6., 7., 9 ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

 

3.2.4.   podnositelj zahtjeva i članovi obitelji koji žive kao najmoprimci/podstanari dostavljaju ovjereni preslik Ugovora o najmu stana ovjerenog kod javnog bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi koji je važeći na dan 5. veljače 2022.g. i ovjereni preslik Ugovora o najmu stana ovjerenog kod javnog bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi koji je bio na snazi u razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do dana 25. svibnja 2020.g.,

 

3.2.5.   dokaz da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju  pokretnine – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosne papire u ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000,00 tisuća kuna dana 25. svibnja 2020.g. i na dan 5. veljače 2022.g. Isto se dokazuje javnobilježnički ovjerenom izjavom (Obrazac IV),  izvornikom izvoda računa svih banka kod kojih podnositelj zahtjeva i članovi obitelji imaju otvoren račun, kao i izvornikom izlista iz Jedinstvenog registra računa, koji vodi Financijska agencija, a  iz kojeg su razvidni podaci o svim otvorenim računima za koje je potrebno dostaviti izvode,

 

3.2.6.   izvornik uvjerenja - potvrde porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine nastale uslijed prometa nekretnina u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam stana. Za slučaj da su evidentirani kao porezni obveznici od imovine nastale uslijed prometa nekretnina u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam stana uz izvornik uvjerenja - potvrde porezne uprave dostavlja se izvornik ili ovjereni preslik procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka koji potvrđuje kako ukupna vrijednost svih navedenih nekretnina nije veća od 100.000,00 kuna.

 

3.2.7.   javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac V) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja Zahtjeva:

        nisu nekretnine iz točke 2.1.2. ovog Javnog poziva u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi

     ili

        su nekretnine iz točke 2.1.2. ovog Javnog poziva u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi, čija ukupna vrijednost nije veća od 100.000,00 kn, a što se dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,

 

3.2.8.   izvornik uvjerenja policijske/skih uprava:

        o svim prebivalištima na području Republike Hrvatske,

        o svim boravištima  na području Republike Hrvatske

    

za podnositelja zahtjeva i za članove obitelji iz kojega će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području grada Dubrovnika kao i mjesta prebivanja i boravišta,

 

3.2.9.   izvornik potvrde porezne uprave i Grada Dubrovnika iz kojih je razvidno da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja,

 

3.2.10. izvornik uvjerenja nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina,

 

3.2.11. izvornik uvjerenja općinskog suda ili drugog javnog registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine,

 

3.2.12. izvornik izjave kojim se Grad Dubrovnik ovlašćuje da provjeri, obradi, čuva i koristi podatke o ostvarenim dohodcima i primicima Podnositelja zahtjeva i članova obitelji (Obrazac VI),

 

3.2.13. izvornik izjave o promjeni prebivališta (Obrazac VII),

 

3.2.14. javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac VIII) da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji  nemaju ni s kim potpisan ugovor o  doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

3.2.15.  dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 11. Odluke:

-  za djecu predškolske dobi izvornik izvatka iz matične knjige rođenih,

-  za djecu na redovnom školovanju izvornik potvrde škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove,

 

- prema invaliditetu podnositelja zahtjeva ili člana obitelji navedenog u zahtjevu odnosno prema stupnju oštećenja organizma/funkcionalnog oštećenja dostavlja se: ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu  invalidninu (dokazuje postojanje teškog invaliditeta-IV stupanj funkcionalnog oštećenja), ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje postojanje težeg invaliditeta-III stupanj funkcionalnog oštećenja), ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na uvećani dječji doplatak (III i IV stupanj funkcionalnog oštećenja), Rješenje centra za socijalnu skrb o funkcionalnom oštećenju te rješenja nadležnih tijela kojima je status osoba s invaliditetom utvrđen  prema posebnim propisima.

 

Za sve Podnositelje zahtjeva i članove njihove obitelji Grad Dubrovnik će pribaviti  podatke o dohodcima i primitcima za razdoblje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva (podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni Obrazac VI),

 

        Podnositelj zahtjeva dostavlja izvornik dokaza o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, za razdoblje od godinu dana prije objave Javnog poziva.

-           Ovjereni/e preslik/e Ugovora o najmu stana ovjeren/e kod javnog bilježnika ili prijavljen/i poreznoj upravi (ovom dokumentacijom se dokazuje duljina  statusa najmoprimca  odnosno duljina korištenja stana/ova u svojstvu najmoprimca).

 

Dokumentaciju iz 3.2.6., 3.2.10. i 3.2.11. ove točke potrebno je pribaviti prema mjestu gdje su podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji na koje se odnosi zahtjev imali prijavljena prebivališta i boravišta te mjestu rođenja, ukoliko su rođeni u Republici Hrvatskoj.

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta u trenutku podnošenja zahtjeva ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva osim u slučaju kada je drugačije propisano odredbama Odluke.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo tražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije koja nije taksativno navedena u ovom Javnom pozivu i Odluci, a sve u svrhu utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti vezano za provedbu Odluke i ovog Javnog poziva.

 

4.         OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

4.1. Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana imaju državljani Republike Hrvatske i to mladi i mlade obitelji.

 

4.2. Mladom osobom u smislu Odluke i ovog Javnog poziva smatra se punoljetan podnositelj zahtjeva koji nije navršio 46 godina života u trenutku raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

4.3. Mlada obitelj u smislu Odluke i ovog Javnog poziva je zajednica koju čine:

        podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug ili izvanbračni drug, njihova zajednička djeca, te pastorci i posvojenici,

        jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca (jednoroditeljska obitelj) ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca (samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga), 

 

koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno pod uvjetom da:

        je podnositelj zahtjeva punoljetan i da nije navršio 46 godina života u trenutku raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

4.4. Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

 

4.5. Podnositelj zahtjeva se može natjecati samo za jednu kategoriju stanova i to prema veličini stana i broju članova mlade obitelji /mlada osoba sukladno točki 1. ovog Javnog poziva, te je dužan u Zahtjevu (Obrazac I) navesti  za koju kategoriju stanova se natječe inače će se smatrati da je zahtjev nepotpun.

 

4.6. Sve pristigle zahtjeve za koje Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti procjeni da su prihvatljivi bodovati će Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova.

 

4.7. Dostava dokumentacije izvan roka nije dopuštena.

 

4.8. Ukoliko dva ili više zahtjeva imaju isti broj utvrđenih  bodova prednost za ostvarivanje prava  utvrđivati će se prema redoslijedu prioriteta kako slijedi:

        veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi,

        dužini trajanja podstanarstva/najma na području grada Dubrovnika,

        vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada Dubrovnika.

 

4.9. Ako više podnositelja zahtjeva istovjetno udovoljava prethodno navedenim prioritetima, izabrati će se onaj koji je vremenski prije podnio zahtjev Gradu Dubrovniku na ovaj Javni poziv pri čemu prednost ima vremenski prije zaprimljeni zahtjev. Vrijeme  predaje zahtjeva je  vrijeme predaje istog preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokol Grada Dubrovnika.

 

4.10. Pravodobni i uredni zahtjevi boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na prijedlog Liste reda prvenstva.

 

4.11. Za svaku kategoriju stanova iz točke 1. ovog Javnog poziva utvrđuje se zasebna Lista reda prvenstva.

 

4.12. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave prijedloga Liste reda prvenstva na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

4.13. Pravo na prigovor odnosi se na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno  na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva.

 

4.14. Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora odluči o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za svaku kategoriju stanova iz točke 1. ovog Javnog poziva.

 

4.15. Konačna lista reda prvenstava objavljuje se na internetskoj stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

4.16. Podnositelj zahtjeva pisanim se putem poziva, u skladu sa redoslijedom na Konačnoj listi reda prvenstva na odabir stana prema iskazanom interesu iz Zahtjeva (Obrazac I) glede kategorije stana.

 

4.17. Iznimno, ako podnositelj zahtjeva nema mogućnosti odabrati stan u skladu s iskazanim interesom u Zahtjevu (Obrazac I), jer su stanovi te kategorije odabrani, a ostane neodabranih stanova iz drugih kategorija, Grad Dubrovnik može podnositelju zahtjeva ponuditi odabir između preostalih raspoloživih stanova. Preostali raspoloživi stanovi se nude prema redoslijedu (većem broju bodova) na Konačnim listama reda prvenstva. Ukoliko podnositelj zahtjeva na istoj ili različitim Konačnim listama reda prvenstva imaju jednaki broj bodova prednost se utvrđuje u skladu stavkom 4.8. i 4.9.  točke Javnog poziva. Ako podnositelj zahtjeva ne odabere stan u skladu s ovim stavkom smatra se da je odustao od prijave i briše se s Konačne liste reda prvenstva.

 

4.18. Konačna lista vrijedi do dovršetka postupka dodjele u najam stanova oglašenih u ovom Javnom pozivu.

 

4.19. Ako se tijekom postupka utvrdi da je Podnositelj zahtjeva dao netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje ili da je dao netočne podatke u  priloženim izjavama (iz točke 3. ovog Javnog poziva), u tom slučaju će se njegov zahtjev smatrati nepotpun te se neće bodovati.

 

4.20. Ako za vrijeme važenja Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva podnositelj zahtjeva uvršten na istu i članovi njegove obitelji navedeni u zahtjevu steknu:

        vlasništvo/suvlasništvo kuće ili stana, kuće ili stana za odmor, kuće ili stana namijenjenog iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,

       pravo na korištenje odgovarajućeg gradskog stana temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom,

       u vlasništvo/suvlasništvo građevinsko zemljište, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,

        u vlasništvo/suvlasništvo poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,

          u vlasništvo/suvlasništvo poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,

        pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,

        vlasništvo/suvlasništvo trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,

 

(ukupna vrijednost svih nekretnina iz alineje 1., 3., 4., 5. i 7. ne može biti veća od 100.000,00 kuna) dužni su bez odgode o tome obavijestiti Grad Dubrovnik koji će ih potom brisati s Liste reda prvenstva/ Konačne liste reda prvenstva te ih se o tome pismeno obavijestiti.

 

4.21. Ukoliko Grad Dubrovnik sukladno Odluci  utvrdi činjenice navedene u prethodnom stavku, brišu se s Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva te ih se o tome pismeno obavještava.

 

4.22. Odluku o davanju stanova u najam donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova.

Odluka o davanju stanova u najam sa svim potrebnim podacima objavljuje se na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika u roku od 15 dana od dana donošenja.

 

4.23. Odabrani podnositelj zahtjeva pisanim se putem poziva na sklapanje Ugovora o najmu stana.

 

4.24. Korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu na sklapanje ugovora u ostavljenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o najmu stana.

 

4.25. Podnositelj zahtjeva s kojim Grad Dubrovnik sklopi ugovor o najmu stana u skladu s odredbama Odluke i ovog Javnog poziva dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora te zadržati to prebivalište za cijelo vrijeme trajanja najma.

 

4.26. Najmoprimac se obvezuje prilikom sklapanja ugovora o najmu, na račun Grada Dubrovnika, kao najmodavca, položiti jamčevinu u iznosu od tri mjesečne najamnine, kao jamstvo za plaćanje najamnine za vrijeme trajanja najma, otkaznog roka, režijskih troškova i popravaka prouzročenih oštećenja u stanu i zajedničkim dijelovima zgrade kao i jednu bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kuna.

 

 

5.         ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Javni poziv traje od 5. veljače 2022.g. (subota) do 22. ožujka 2022.g. (utorak), uključujući i dan 22. ožujka 2022.g.

 

Danom podnošenja zahtjeva za najam stana smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva u Gradu Dubrovniku na adresu: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik „ ZAHTJEV ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM“ ili danom predaje preporučeno poštanskom uredu.

 

Zahtjev i dokumentacija (za koju su propisani obrasci) predaju se na gore navedenim obrascima.

Zahtjev i dokumentacija (za koju su propisani obrasci)  koji ne budu dostavljeni na propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

Katalog stanova odnosno lokacija i kvadratura stanova, pripadajući tlocrti, kao i obrasci,  nalaze se na službenim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo provjere i uvida, na terenu, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje najma stana.

 

Pravo provjere i uvida Grad Dubrovnik ima prije i nakon donošenja odluke o najmu stana.

 

Sve ostale informacije  mogu se dobiti isključivo putem e-maila: dubrovackastanogradnja@dubrovnik.hr

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja poništiti ovaj Javni poziv i prije donošenja odluke o davanju stanova u najam bez snošenja odgovornosti prema podnositeljima zahtjeva.