JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 58.-79. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 6/22) i čl. 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

Članak 1.

Predmet nadmetanja je prodaja sljedećih nekretnina:

 

1.     nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 903/1 upisane u zk.ul. 230 k.o. Obuljeno površine 308 m2, po početnoj cijeni od 75.000,00 EUR-a (slovima: sedamdesetpettisućaeura), odnosno 564.900,00 kuna (slovima: petstošezdesetčetiritisućeidevetstokuna)

2.     nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1039/16 upisane u zk.ul. 200 k.o. Obuljeno površine 28 m2, po početnoj cijeni od 6.800,00 EUR-a (slovima: šesttisućaiosamstoeura), odnosno 51.400,00 kuna (slovima: pedesetjednatisućaičetristokuna)

3.     dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1170/11 upisane u zk.ul. 38 k.o. Petrovo Selo površine 47,00 m2, prikazano na geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Ivice Ogreste, dipl.ing.geod., iz društva GEOPLAN d.o.o. iz listopada 2021.g., po početnoj cijeni od 3.700,00 EUR-a (slovima: tritisućeisedamstoeura), odnosno 28.000,00 kuna (slovima: dvadesetosamtisućakuna).

 

Članak 2.

Osim kupoprodajne cijene  kupac, odnosno kupci,  snose i  troškove postupka, poreze i pristojbe te sljedeće troškove za nekretnine pod rednim brojem:

1.     trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 265,45 eura odnosno 2.000,00 kuna

2.     trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 265,45 eura odnosno 2.000,00 kuna

3.     trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 328,49 eura odnosno 2.475,00 kuna.

U navedene cijene uračunat je PDV.

 

PODNOŠENJE PONUDA

 

Članak 3.

Ponude i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.

 

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena  uz naznaku „ ZA NATJEČAJ - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE S TOČNOM OZNAKOM NEKRETNINE - NE OTVARAJ “.

 

Članak 4.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, prizemlje, web stranici Grada Dubrovnika, odnosno objave javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika u javnom glasilu.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za otvaranje ponuda otvara pristigle ponude na javnoj sjednici. Obavijest o mjestu i vremenu otvaranja ponuda objavit će se na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

UVJETI NATJEČAJA

 

Članak 5.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju " VIĐENO – KUPLJENO ".

 

Prostorno planski uvjeti dostupni su na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr  a zemljišnoknjižni i katastarski podatci u javnim očevidnicima.

 

Članak 6.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

 

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

 

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj izričito suglasan da Grad Dubrovnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

 

Članak 7.

Ponuditelji  koji sudjeluju u javnom natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine za koju se natječu.

 

Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj, na žiro račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., HR 3524070001809800009, model: HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5, uz oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju  uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima čije ponude ne bude prihvaćene uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanju niti jedne ponude.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj  koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

 

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

 

U slučaju da pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

 

Članak 9.

Zaključak Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za određenu nekretninu dostavit će se ostalim  ponuditeljima.

Zaključkom gradonačelnika iz prethodnog stavka naložiti će se izabranim ponuditeljima da prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, ukoliko je predmet kupoprodaje dio nekretnine, izrade geodetski elaborat tehnički ovjeren od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Dubrovnik, kojim će se dio predmetne nekretnine izdvojiti u zasebnu česticu.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Gradu Dubrovniku. U suprotnom Grad Dubrovnik nije vezan odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

 

Kupoprodajnu cijenu je izabrani ponuditelj dužan u cijelosti uplatiti u korist Proračuna Grada Dubrovnika u roku koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ako izabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

 

Članak 10.

Grad Dubrovnik zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnina u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Grad Dubrovnik odustane od prodaje nekretnine izvršit će se povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

Članak 11.

Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, ponuđenu cijenu  u nominalnom iznosu u kunama koju je kupac dužan jednokratno platiti, redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena.

 

Uz ponudu se prilaže:

 

1.     domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice

2.     domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvatke iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik

3.     dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe)

4.     dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10 % vrijednosti naznačene početne kupoprodajne cijene na račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., broj računa IBAN: HR3524070001809800009, model HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5 , svrha doznake: jamčevina, u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, primatelj: proračun Grada Dubrovnika

5.     OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona, fax, e-mail adresa), te naziv banke i broj IBAN računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude

6.     potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Dubrovnika.

 

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Članak 12

Sve druge potrebne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Zeljarica 1, 20 000 Dubrovnik, na telefon 020/351-813 svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati ili putem e-maila: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRADONAČELNIK                                                                             

Mato Franković

 

  

KLASA: 940-01/22-03/21

KLASA: 940-01/22-03/10