JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA ASISTENTA/POMOĆNIKA U ODGOJNOJ SKUPINI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA DUBROVNIK

U okviru projekta „Grad za djecu“- poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika", kodni broj UP.02.2.2.08.0060. Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA OBAVLJANJE POSLOVA ASISTENTA/POMOĆNIKA U ODGOJNOJ SKUPINI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA DUBROVNIK

 

 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba u Dječjim vrtićima Dubrovnik, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije djece s teškoćama u Dječjim vrtićima Dubrovnik

 

„ASISTENTI/POMOĆNICI U DJEČJIM VRTIĆIMA DUBROVNIK“

 

Broj traženih osoba: 3           

 

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme – do završetka navedenog projekta

 

UVJETI:

-          najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

-          Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

 

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAT ĆE KANDIDATI:

-          koji imaju iskustva na poslovima asistenta/pomoćnika te općenito u radu s djecom s teškoćama u razvoju

-          koji imaju završenu visoku stručnu spremu te apsolventi i studenti u zanimanjima: edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, prof. odgojitelj

-          nezaposlene osobe

 

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

OPIS POSLOVA:

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške djeci s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa; pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u obavljanju ostalih odgojno-obrazovnih aktivnosti i zadataka i suradnja s odgojiteljima u skupini roditeljima djeteta.

 

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

 

Odabrani kandidati će biti pozvani  na razgovor.

 

S odabranim kandidatima Vrtić će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled te su dužni dostaviti dokaz o nezaposlenosti ili suglasnost poslodavca da mogu sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme vezano za poslove predviđene ovim javnim pozivom, a sve sukladno Zakonu o radu. 

 

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

-          vlastoručno potpisanu zamolbu za zasnivanje radnog odnosa (potpisati i napomenu koja se odnosi na raspoloživost osobnih podataka)

-          životopis

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

-          uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

-          pisani dokaz (potvrda/uvjerenje) o završenoj edukaciji za asistenta/pomoćnika u ukoliko je kandidat završio edukaciju

-          dokaz o nezaposlenosti

 

Odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente, ukoliko su priložili ne ovjerene preslike.

 

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, s naznakom: “Javni poziv za obavljanje poslova asistenta/pomoćnika za djecu s teškoćama u Dječjim vrtićima Dubrovnik”.

Rok za dostavu prijava je od 2. do 10. rujna 2019. godine, a u slučaju nedovoljno prijavljenog broja kandidata ili povećanja broja pomoćnika tijekom pedagoške godine, ovaj javni poziv ostat će otvoren do daljnjeg. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stranicima Grada Dubrovnika te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjih vrtići Dubrovnik. 

 

 

KLASA: 112-07/19-01/15

URBROJ: 2117-110-01-19-01

 

 

 

 

 

Dječji vrtići Dubrovnik