JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javih površina

Na temelju čl. 14. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14,  21/15, 3/16., 17/16., 15/17., 25/17., 12/18., 15/19., 3/22. i 10/22.) i zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA: 363-05/24-01/76, URBROJ: 2117-1-01-24-3 od 21. ožujka 2024. godine, Grad Dubrovnik raspisuje

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup javih površina

 

I

Predmet natječaja su javne površine na području Grada Dubrovnika, na koje će se postaviti:

 

 

ŠTANDOVI, BANCI I STOLIĆI

 

Štand za prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje

Lokacija: ZATON - Obala Stjepana Radića, na parkiralištu ispred Pošte

Zauzeta površina:  do 4,00 m2 

Početni iznos zakupnine za  sezonu: 920,00 eura.

 

 INFO PULTOVI

 

Info pult za reklamiranje i prodaja karata za plovidbu povijesnim brodovima -replikama iz vremena Dubrovačke republike 

Lokacija: u Vratima od Peskarije - s lijeve  strane u prolazu od Poljane M. Držića prema Peskariji  – pult bliži Peskariji)

Zauzeta površina: do 2,00 m2

Početni iznos zakupnine za  sezonu: 3.500,00 eura.

 

II

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima natječaja i mikro-lokacijama zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Dubrovnik, Zeljarica br. 1 (II kat), u vremenu od 09,00 - 12,00 sati i putem telefona 351-872 i 351-743.

 

Grad Dubrovnik ne osigurava električni priključak na lokacijama navedenim u natječaju.

 

III

 

Javne površine daju se u zakup u razdoblju od dana zaključenja natječaja do 15. studenog 2024. godine.

 

IV

 

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti.

 

Sudionici natječaja za info pultove mogu biti pravne i fizičke osobe koje su vlasnici plovila, koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika na moru, koje djelatnost obavljaju iz Starog porta, a luka upisa plovila/broda s kojim će obavljati djelatnost je Dubrovnik.

 

V

 

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju je jednaka početnom  iznosu zakupnine za cijelo razdoblje iz točke III ovog natječaja, a uplaćuje se na IBAN Proračun Grada Dubrovnika broj HR35 24070001809800009, s pozivom na broj HR68, sa uplatnim brojem 7706 – O I B.

 

 

VI

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju, i zaključiti Ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.

 

U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom koji ujedno udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, isti nema pravo na povrat jamčevine.

VII

 

Ponude za javni natječaj se dostavljaju na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik osobno na pisarnici, poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili izravno Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije otvaranja ponuda, s obveznom naznakom " ZA NATJEČAJ - PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU-NE OTVARAJ“.

 

Ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana 29. ožujka  2024. godine (petak)  do 12,00 sati, ili predane izravno Povjerenstvu prije otvaranja ponuda dana 29. ožujka 2024. u vremenu od 13,45 - 14,00 sati.

Sve ponude moraju biti evidentirane u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju, prije početka otvaranja ponuda.

 

Javno otvaranje ponuda održati će se u Konavoskom salonu, Pred Dvorom 1, dana  29. ožujka 2024. u 14,00 sati.

 

VIII

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržati:

 

- osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe;

- oznaka lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;

- ponuđeni iznos zakupnine, izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u  

   opisnom iznosu u odnosu na druge  ponude;

- namjenu, tj. opis djelatnosti koja će se na javnoj površini obavljati;

- osnovni podaci o plovilu/brodu s kojim se obavlja djelatnost i fotografija istog (samo za Info pult)

 

IX

 

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

 

1. dokaz o uplaćenoj jamčevini (jedna lokacija - jedna jamčevina);

2. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku, ne stariju od 10 dana;

3. izvornik ili ovjereni preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnice, osobne iskaznice ili

    putovnice) za fizičke osobe,  

4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o stručnoj osposobljenosti (obrtnicu) za fizičke osobe,

5. izvornik ili ovjereni preslik upisa u sudski registar ako je natjecatelj pravna osoba;

6. izvornik ili ovjereni preslik Upisnog lista, Izvadak iz upisnika brodova, Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu (samo za info pult) u kojima je luka upisa Dubrovnik.

7. Dokaz o vlasništvu plovila-brodice (samo za info pult).

 

Isprave (pod 2.,3., 4., 5., 6. i 7.) moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika, ili u obliku elektroničnog zapisa. 

 

Po okončanju natječaja dokazi i isprave se vraćaju sudionicima natječaja na njihov zahtjev.

 

Uplaćena jamčevina vraća se sudionicima natječaja koji nisu izabrani u nominalnom iznosu, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.

 

Račun za povrat jamčevine mora glasiti na sudionika u natječaju.

 

X

 

Nepravodobne, nepotpune i neprecizne ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku.

Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Grada Dubrovnika izdaje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3 / I kat.

 

XI

 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se prema čl. 20. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14., 21/15., 3/16.,17/16., 15/17., 25/17., 12/18., 15/19., 3/22. i 10/22.).

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez davanja posebnog obrazloženja.

 

XII

Grad Dubrovnik preko nadležnog upravnog odjela može zatražiti privremeno uklanjanje objekata s javne površine za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i drugih društvenih događanja (predstave, koncerti, folklor i sl.) i izvođenja građevinskih radova.

U vrijeme proba i predstava Dubrovačkih ljetnih igara i drugih kulturno-umjetničkih događanja zabranjena je prodaja na štandovima u neposrednoj blizini mjesta održavanja, i isti moraju biti uklonjeni da ne ometaju izvedbe.

XIII

 

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

GRAD DUBROVNIK