Grad Dubrovnik od 1. srpnja obveznik e-Računa

Grad Dubrovnik od 1. srpnja 2019. godine zaprimat će račune isključivo u elektronskom formatu, propisanom EU normom o standardizaciji e-Računa. Račune koji nakon isteku roka pristignu u nekom drugom formatu, gradska uprava neće više biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu.

 

Nova odredba odnosi se na sve ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi, odnosno na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave. Zbog toga je iznimno važno da sve tvrtke koje surađuju s Gradom Dubrovnikom do 1. srpnja tehnički prilagode svoje poslovanje i uvedu izdavanje e-Računa.

 

Gradska uprava obvezna je uvesti ove izmjene u poslovanju, sukladno Direktivi 2014/55/EU i Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Ipak, postoje određena izuzeća od ove obveze. Računi koji će se moći zaprimati i u papirnatom obliku, nakon navedenog roka, su računi za usluge koje su izuzete od javne nabave, čl. 29.-39. te 348.-353. Zakona o javnoj nabavi.