Djelokrug rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada i tijelo je lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte i obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.


Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo ovlašteno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, za poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga zaduženo je Gradsko vijeće, a za izvršne poslove i zadaće ovlašten je gradonačelnik.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi ovlašteno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada, njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • donosi smjernice razvoja Grada,
 • donosi dokumente prostornog uređenja,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada kojima ukupna vrijednost premašuje 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, to jest kojih je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • odlučuje o opterećivanju nekretnina u vlasništvu Grada,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada sukladno zakonskim ovlastima,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je Grad osnivač,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za davanje jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je Grad osnivač,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica ili udjela Grada u trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač,
 • daje prethodnu suglasnost skupštinama trgovačkih društava u kojima je Grad izravan ili neizravan vlasnik o pitanjima odlučivanja u statusnim promjenama sukladno članku 62. Statuta,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i služba, 16. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika u okolnostima određenima zakonom,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • odlučuje o koncesijama,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • donosi godišnji plan i program rada Gradskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


Ako nekim zakonom nije izrijekom utvrđena ovlaštenost tijela jedinica lokalne samouprave za donošenje odluka o pojedinijm pitanjima, a Statutom također to nije određeno, odluku donosi Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje devet (9) vijećnika.