12. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika sazvane za subotu, 27. rujna 2014., s početkom u 10 sati

D n e v n i  r e d


1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine

3. Izvješće o postupku izdavanja koncesije za žičaru za prijevoz osoba.

4. Izvješće o arbitraži za javnu garažu na Ilijinoj glavici.

5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2014. godine.

6. Prijedlog odluke o pretvaranju tražbine u kapital, ulaganja prava i upisa dionica u postupcima predstečajnih nagodbi nad dužnicima.

7. Prijedlog odluke o izradi UPU-a Trsteno - Veliki stol.

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

9. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika

10. Prijedlog odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osbnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

11. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

12. Prijedlog odluke o načinu i vremenu obavljanja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu.

14. Prijedlog odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na području Grada Dubrovnika.

15. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje na čest. zem. 1243 k.o. Mokošica

16. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dubrovnika.

17. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o subvencioniranju  cijene cestarina autoceste A1 za prvu skupinu vozila na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče

18. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za prvu skupinu vozila na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče.

19. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika KLASA: 401-01/14-05/22, URBROJ: 2117/01-09-14-5 od 7. travnja 2014.

20. Prijedlog odluke o imenovanju pregovaračkoga tima radnoga tijela Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za pregovore s Društvom prijatelja dubrovačke starine

21. Prijedlog zaključka o davanju  suglasnosti Općini Župa Dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja na Dubcu.

22. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Osnovne škole Lapad.

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik.

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl Linđo.

26. Prijedlog rješenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja za čest. zem. 2317/5 k. o. Dubrovnik površine 1190 m2.

27. Prijedlog rješenja kojim Grad Dubrovnik daje ovlaštenje Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik na uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama čest. zgr. 2750 i čest. zem. 1717/4, obje u k. o. Dubrovnik.

28. Prijedlog rješenja o ukidanju statusa puta za čest.zem. 1162/2 k.o. Gruž.

29. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika.

30. Prijedlog rješenja o imneovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika.

31. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika

32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika.

33. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

34. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

36. Prijedlog odluke izmjenama Odloku o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika. 

37. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.  

38. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.   

39. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Na traženje Excelsa nekretnine d.d. dio dokumentacije označen je naznakom „poslovna tajna – povjerljivo“ te ukoliko želite navedene materijale možete ih dobiti na uvid ili ih preuzeti svaki radni dan od 13 do 16 sati u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, kod višeg savjetnika specijaliste Daria Obradovića.


U privitku Vam na znanje dostavljemo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske i Izvješeće o obavljenoj reviziji Grada Dubrovnika za 2013. godinu.


Materijali za 8., 9. i 25. točku dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.


Materijali za točke 31. i 32. dnevnog reda bit će Vam dostavljene nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika


O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.                                                                           
                                                                                               

                                                                                                       
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                     
mr. sc. Niko Bulić, v. r.