Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 30.06.15.

Službeni glasnik broj 8 - 24. lipnja 2015.

Gradsko vijeće

98. Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
99. Odluka o izradi dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnik radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
100. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Suđurađ – za Orsanom“
101. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje čelo na Koločepu
102. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
103. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i vremenu obavljanja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
104. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za 2015. godinu
105. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2015. godini
106. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2015. godini
107. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2015. godini
108. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik u 2015. godini
109. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
110. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
111. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2015. godinu
112. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2015. godinu
113. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2015. godinu
114. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2015. godinu
115. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2015. godinu
116. Program javnih potreba u športu grada Dubrovnika za 2015. godinu
117. Pravilnik o protokolu Grada Dubrovnika

Gradonačelnik

118. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
119. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri
120. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
121. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2015. godinu