POZIV NA TESTIRANJE temeljem javnog natječaja za prijam u službu za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za komunalni doprinos - 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-02/19-02/07

URBROJ: 2117/01-03-19-06

Dubrovnik, 09. travnja 2019. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za komunalni doprinos  - 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika upućuje:

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 08:30 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za komunalni doprinos  - 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i web stranici Grada Dubrovnika od 18. ožujka 2019.g. do 26. ožujka 2019.g. Prijave su se trebale dostaviti zaključno do 26. ožujka 2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta iz oglasa i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na oglas odnosno kandidati koji su dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ukoliko kandidati ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju s istim provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

O terminu intervjua kandidati će biti naknadno usmeno obaviješteni.

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti isprave u izvorniku.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rad neće se bodovati.

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

                                                                                               

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

  

DOSTAVITI:

1.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika

2.    Web stranica Grada Dubrovnika