POZIV NA TESTIRANJE temeljem javnog natječaja za prijam u službu referent/ica – računovodstveni referent/ica -1 izvršitelj/ica, u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu,

Odsjek za gradske poreze i naplatu na radno mjesto

referent/ica – računovodstveni referent/ica - 

1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

KLASA:112-02/19-01/09

URBROJ: 2117/01-07-19-6

Dubrovnik, 28. lipnja 2019. g.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu na radno mjesto

referent/ica – računovodstveni referent/ica -1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca upućuje

 

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 05. srpnja 2019. godine (petak) s početkom u 09:00 sati, u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, , održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica -1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Javni natječaj je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Narodnim novinama 05. lipnja 2019. god.(N.N.br.56/2019), te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i web stranici Grada Dubrovnika od 05. lipnja 2019. godine do 13. lipnja 2019. godine. Prijave su se mogle dostaviti zaključno do 13. lipnja 2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta iz javnog natječaja i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj odnosno kandidati koji su dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Ukoliko kandidati ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju s istim provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

O terminu intervjua kandidati će biti naknadno usmeno obaviješteni.

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti isprave u izvorniku.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rad neće se bodovati.

 

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

                                                                                              

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika

2.    Web stranica Grada Dubrovnika