POZIV NA TESTIRANJE temeljem javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I – radi obavljanja vježbeničkog staža 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u službu na određeno vrijeme

na radno mjesto viši/a referent/ica I – radi obavljanja vježbeničkog staža

1 izvršitelj/ica u Upravni  odjel za izdavanje i provedbu dokumenata

prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika

 

KLASA:112-02/23-02/03

URBROJ: 2117-1-15-23-05

Dubrovnik, 28. veljače 2023. g.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme

na radno mjesto viši/a referent/ica I – radi obavljanja vježbeničkog staža 1 izvršitelj/ica u Upravni  odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, upućuje:

 

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

 

Dana 07. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica I – radi obavljanja vježbeničkog staža

1 izvršitelj/ica u Upravni  odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika

Natječaj je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Narodnim novinama 03.02.2023.god. (N.N.br.13/2023) te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i web stranici Grada Dubrovnika od 03. veljače 2023. godine do 13. veljače 2023. godine.

Prijave su se mogle dostaviti zaključno do 13. veljače 2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta iz javnog natječaja i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj odnosno kandidati koji su dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Ukoliko kandidati ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju s istim provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

O terminu intervjua kandidati će biti naknadno usmeno obaviješteni.

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti isprave u izvorniku.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rad neće se bodovati.

Osobama, prijavljenim na javni natječaj koje nisu zadovoljile formalne uvjete, te nisu stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj, Povjerenstvo je uputilo, na adrese dostavljene u prijavama pismenu obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja