Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 21. ožujka 2019. do 29. ožujka 2019. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 29. ožujka 2019. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna

 

Izrada prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na Upravni odjel.

Praćenje izvršenja proračuna te izrada odgovarajućih izvješća.

Vođenje evidencije i ovjera te slanje na plaćanje računa, po potrebi ispisivanje narudžbenica.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata prijavljenog na oglas.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17. – pročišćeni tekst)

§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.)

§  Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)

§  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

§  Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)

§  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.