Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za imovinsko – pravne poslove Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ica I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za imovinsko – pravne poslove Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ica I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Grada Dubrovnika objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za imovinsko – pravne poslove Grada Dubrovnika na radno mjesto savjetnik/ica I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ica I u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 6. lipnja 2019. do 14. lipnja 2019. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 14. lipnja 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta savjetnik/ica I

 

Sudjelovanje u postupku stjecanja i otuđenja nekretnina te pripremanje nacrta ugovora iz svog djelokruga.

Evidentiranje nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Sudjelovanje u postupcima osnivanja prava služnosti i prava građenja.

Sudjelovanje u postupku obnove zemljišnih knjiga i nove katastarske izmjere, utvrđivanje granica nekretnina, sudjelovanje u postupcima osnivanja i brisanja stvarnopravnih tereta u zemljišnim knjigama.

Izrada zaključaka, suglasnosti i nacrta ugovora iz svog djelokruga.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ica I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata prijavljenog na oglas.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

§  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

§  Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)

§  Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)

§  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade  ("Narodne novine" broj, br.74/14, 69/17)

§  Statut Grada Dubrovnika - objavljen na internet stranicama Grada Dubrovnika

§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

§  Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 112/18)

§  Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09)

§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18 i 96/18)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.