Odluka o poništenju javnog natječaja viši stručni suradnik III - 2 izvršitelja, UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2117/01-15-21-05

Dubrovnik, 03. rujna 2021.

 

            Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, d o n o s i

O D L U K U

            Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/2021 od 04. kolovoza 2021. do 12. kolovoza 2021. godine za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika – 2 izvršitelja/ice, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog javnog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 87/2021 od 04. kolovoza 2021. do 12. kolovoza 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Dubrovnika za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika – 2 izvršitelja/ice, ne mora se izvršiti izbor kandidata te je sukladno članku 24. stavak 5. ZSN odlučeno kao u točki 1. ove odluke.

            Sukladno članku 24. stavak 5. ZSN propisano je i da protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

PROČELNIK                                          

                                                                                               Zdenko Medović

DOSTAVITI:

1.    Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb

2.    Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik,

Vladimira Nazora 5, 20 000 Dubrovnik

3.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

4.    Web stranice Grada Dubrovnika, ovdje

5.    U spis predmeta