Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto savjetnik I za pravne poslove

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika, d o n o s i

O D L U K U

            Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/2022 od 09. prosinca 2022. do 19. prosinca 2022. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za pravne poslove u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog javnog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 144/2022 od 09. prosinca 2022. do 19. prosinca 2022. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Dubrovnika za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za pravne poslove u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, ne mora se izvršiti izbor kandidata te je sukladno članku 24. stavak 5. ZSN odlučeno kao u točki 1. ove odluke.

            Sukladno članku 24. stavak 5. ZSN propisano je i da protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

PROČELNIK                                          

                                                                                                Dživo Brčić

 

DOSTAVITI:

1.     Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb

2.     Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik,

Vladimira Nazora 5, 20 000 Dubrovnik

3.     Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

4.     Web stranice Grada Dubrovnika, ovdje

5.     Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, ovdje

6.     U spis predmeta