JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Dubrovniku

 

 

 

G r a d o n a č e l n i k

KLASA:131-01/19-01/01

URBROJ:2117/01-01-19-02

Dubrovnik, 31. srpnja 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Dubrovniku za 2019. godinu KLASA: 131-01/18-01/05; URBROJ: 2117/01-01-19-11 od 14. siječnja 2019. godine i Izmjena Plana prijma KLASA: 131-01/18-01/05; URBROJ: 2117/01-01-19-15 od 23. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 u Gradu Dubrovniku

 

u trajanju do 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

PODODSJEK ZA PISARNICU I ARHIVU

 

Referent u pisarnici – 2 polaznika/ce

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema pravne, ekonomske ili tehničke struke, ili gimnazija

-          poznavanje jednog svjetskog jezika

-          poznavanje rada na računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) te za njih ne smije postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18).

Nakon utvrđivanja liste kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva provest će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti putem intervjua.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika nadležan je za provedbu postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje te donosi Odluku o izboru kandidata/kinje.

Izabrani kandidat/kinja ne ostvaruje status službenika, ne zasniva se radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Kandidat/kinja u prijavi na javni poziv trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu su dužni priložiti:

1.    životopis;

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice);

3.    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili uvjerenja);

4.    dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.    Uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

6.    Izjava da kod kandidata/kinje ne postoji zapreka za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18).

Izabrani kandidati/kinje dužni su prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originale dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Dubrovnika, a isti se objavljuje i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju na adresu: GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s naznakom „Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK

Mato Franković

 

 

 DOSTAVITI:

 

1.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

 

2.    Službene web stranice Grada Dubrovnika

 

3.    Hrvatski zavod za zapošljavanje, Dubrovnik

 

4.    Evidencija

 

5.    Pismohrana