JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 2/21), članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zaključka Gradonačelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Dubrovnika, Klasa: 031-02/22-05/01, Urbroj: 2117-1-01-22-2, od 05.01.2022. Grad Dubrovnik objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

I  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 Vrsta vozila: M1-osobni automobil

 Marka i  model vozila: MERCEDES Tourer L3 116 CDI Base

 Tip vozila: VITO

 Broj šasije: WDF44770513163453

 Vrsta motora: Diesel

 Snaga motora: 120 KW

 Radni obujam: 2143 ccm

 Godina proizvodnje: 2016

 Stanje putomjera: 84000 km

 Registriran do 12/2022.

 

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 154.288,00 kn (sto pedeset četiri tisuće dvjesto osamdeset osam kuna).

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba sa prebivalištem ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8-16 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi: Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, uz prethodnu najavu na broj telefona: 098-9542701, Ivo Butrica.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge eventualne troškove vezane za kupoprodaju vozila.

III SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

-          ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, oib, adresu i broj za kontakt,

-          presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe,

-          ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila.

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok do kada trebaju stići ponude poštom ili osobno iznosi 15 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Dubrovnika.  

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!“. Adresa za dostavu ponuda: Grad Dubrovnik- Povjerenstvo za provedbu natječaja, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

VI OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 10 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji sa Gradom Dubrovnikom te jednokratno uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

KLASA: 031-02/22-05/01

URBROJ: 2117-1-01-22-3

U Dubrovniku, 10. siječnja 2022.

 

                                                                                                                                                                                  Gradonačelnik

Mato Franković