Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika objavila je javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika – NE OTVARAJ“.

 

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 118/2019 od 04. prosinca 2019. do 12. prosinca 2019. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 12. prosinca 2019. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta  - viši/a stručni/a suradnik/ca I

 

Poslovi prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama za potrebe pročelnika upravnog odjela, pregled i raspored pošte u dostavnoj knjizi, izdavanje putnih naloga za službenike odjela i dužnosnike te postupanje po istima.

Izrada zapisnika sa sastanaka, sudjelovanje u natječajnim postupcima te obavljanje administrativnih poslova iz djelokruga rada upravnog odjela, izrada neupravnih akata.

Administrativni i drugi poslove za potrebe pročelnika, organizacija sastanka, komunikacija sa strankama, drugim upravnim tijelima i vanjskim suradnicima.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši/a stručni/a suradnik/ca I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,65) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (viši stručni suradnik III).

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17. – pročišćeni tekst)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.)
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.