Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  14/2024 od 07. veljače 2024. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 15. veljače 2024. godine.

 

 

1.   Opis poslova radnog mjesta – voditelj/ica Odsjeka

 

Izvršavanje neposrednih zadataka i nadzor rada službenika u izvršavanju povjerenih poslova. Poduzimanje mjera stalnog unaprjeđenja organizacije rada u odsjeku. Pružanje potpore u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća. Proučavanje, stručna obrada i obavljanje najsloženijih pitanja iz nadležnosti odsjeka, izrada elaborata i drugih stručnih materijala. Koordinacija i sudjelovanje u radu na izradi nacrta i prijedloga propisa iz djelokruga odsjeka te organizacija njihove primjene. Koordinacija i usklađivanje djelovanja odsjeka s drugim odsjecima unutar upravnog odjela, kao i s drugim tijelima.

Rješavanje najsloženijih upravnih postupaka, vođenje postupaka javne nabave iz nadležnosti Odsjeka.

Rad sa strankama.

Obavlja i druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta, po nalogu pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta voditelj Odsjeka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (3,55) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 580 EUR uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.,110/21)

Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.)

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18., 110/18. i 32/20.)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.