Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca II u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca II u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama d.d., na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca II u Upravni odjel za poslove gradonačelnika – NE OTVARAJ“ .

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ d.d. broj 68/2019 od 17. srpnja 2019. do 25. srpnja 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 25. srpnja 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – viši/a stručni/a suradnik/ca II

 

Pravni, savjetodavni, stručno – administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Upravnog odjela, pripremanje nacrta akata za sudske i druge upravne postupke u nadležnosti Upravnog odjela te rad i sudjelovanje u pripremi akata za javno savjetovanje.

Sudjelovanje u složenijim poslovima u sudskim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim tijelima.

Vođenje evidencije sudskih, upravnih i drugih postupaka.

Drugi poslov po nalogu pročelnika.                                         

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši/a stručni/a suradnik/ca II čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,50) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

·         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst)

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08., 61/11, 4/18 i 96/18)

·         Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09)

  • Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/09) 
  • Zakon o parničnom postupku („Službeni list SFRJ“ 4/1977, 36/1977, 36/1980, 6/1980, 69/1982, 43/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 35/1991, „Narodne novine“ broj 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014)
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014)

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.