Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT), 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT), 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT), 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 91/2023 od 04. kolovoza 2023. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 14. kolovoza 2023. godine.

 

 

1.      Opis poslova radnog mjesta – savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma

 

Obavlja složene upravne i stručne poslove Odsjeka, organizira prikupljanje podataka te izrađuje izvješća o provedbi aktivnosti ITU mehanizma u Urbanom području Dubrovnik.

Obavlja aktivnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja definiranih od strane Upravljačkog tijela. Sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata koji provodi ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga prema kriterijima odabira. Sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata te izradi uputa za prijavitelje. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Sukladno odlukama rukovoditelja provodi aktivnosti revizije, informiranja i komunikacije, prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te upravljanja rizicima, a prema zahtjevu Upravljačkog tijela i odluci rukovoditelja utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, administrira MIS, prati registar edukacija te koordinira područje javne nabave i državnih potpora, odnosno sudjeluje u radu Mreže za državne potpore i Mreže za javnu nabavu. Usmjerava, nadzire i prati proces provedbe ITU mehanizma na području Urbanog područja Dubrovnik te ostvaruje korespondenciju s tijelima Urbanog područja Dubrovnik u poslovima vezanima za provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). Sudjeluje u postupcima javne nabave iz područja rada Odsjeka.

Prati pozitivne propise i praksu iz područja rada Odsjeka, kontinuirano se educira te pohađa izobrazbe koje organiziraju i provode ministarstva i institucije nadležne za izobrazbu službenika koji rade na poslovima vezanim za EU fondove.

Obavlja poslove praćenja stanja, normi i propisa iz područja nadležnosti Odsjeka te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka.

 

 

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 550 EUR uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.,110/21)

Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine, broj 92/14.)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 15/17, 18/17)

Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.- 2020. - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf

Europski strukturni i investicijski fondovi – Komunikacijska strategija Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.- 2020

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Komunikacijska-strategija.pdf

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (N/N 96/2022)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.