Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/2019) pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama d.d., na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  58/2022 od 25. svibnja 2022. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 02. lipnja 2022. godine.

 

1. Opis poslova radnog mjesta – Referent/ica – računovodstveni referent/ica

 

Obavljanje knjiženja svih ulaznih i izlaznih dokumenata gradskog proračuna i tijela uprave; dnevno primanje izvoda računa proračuna iz poslovne banke te praćenje pravilnosti odobrenja, svi poslovi u računovodstvu proračuna i posebnih računa u skladu s propisima; poslovi likvidature koji obuhvaćaju likvidaciju svih financijskih dokumenata za potrebe proračuna, sudjeluje u izradi financijskih izvješća.

Poslovi u svezi s obračunom i isplatom plaća i vođenjem evidencije glede isplatnih lista o svakom dužnosniku i djelatniku Gradske uprave.

Blagajničko poslovanje glavne blagajne i devizne blagajne; poslovi gotovinske uplate i isplate na osnovi uredno likvidirane dokumentacije; skrbi o blagajničkom maksimumu i o čuvanju novca i vrijednosnih papira u blagajni; vođenje evidencija o izdanim i pravdanim akontacijama za službena putovanja.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

 

2. Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta referenta/ice – računovodstveni referent/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,70) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 kuna uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21)

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.