Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo, 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo, 3 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  54/2024 od 08. svibnja 2024. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 16. svibnja 2024. godine.

 

 

 

1.      Opis poslova radnog mjesta – referent/ica – komunalni redar

 

Nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih Odluka Grada Dubrovnika iz nadležnosti komunalnog redarstva, te poslovi koji su mu dani u nadležnost sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji i drugim zakonima i propisima. Obavljanje radnji u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (donošenje rješenja, provođenje izvršenja rješenja i naplata troškova izvršenja rješenja). Suradnja sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vezi s primjenom Odluke o komunalnom redu.

Izricanje mandatnih kazni, donošenje obveznih prekršajnih naloga, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javne površine putem treće osobe o trošku vlasnika, poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti na javnim površinama i drugim površinama koje utječu na izgled naselja, vođenje službene evidencije izvršenih očevida,  vođenje upisnika prekršajnih naloga, vođenje evidencija naplate kazni.

Donošenje rješenja, suradnja u pripremi akata, te drugi odgovarajući upravni i s njima povezani stručne poslove.

Suradnja sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vezi s primjenom Odluke o komunalnom redu.

Rad sa strankama.

Obavlja i druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta, po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.                                                                                            

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta referent čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,85) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 580 EUR uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.,110/21)

Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.)

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.