Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto čistač/ica u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto čistač/ica u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto čistač/ica u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 129/2022 od 04. studenoga 2022. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 14. studenoga 2022. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – čistač/ica

 

Održavanje čistoće u uredskim prostorima i zajedničkim prostorijama gradske uprave.

Drugi poslovi po nalogu voditelja pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta čistač/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,25) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 kuna uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisani test iz općeg znanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.