JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka – 1 izvršitelj/ica

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a referent/ica I – arhivar/ka u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  22/2023 od 24. veljače 2023. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 06. ožujka 2023. godine.

 

 

1.      Opis poslova radnog mjesta – viši/a referent/ica I – arhivar/ka

 

Preuzima, slaže i čisti gradivo, označava i tehnički oprema gradiva, odlaže gradiva na stalaže i police, izrađuje popise gradiva i opise stvaratelja sukladno ISAAR/CPF I ISAD(G), vrednuje odabire i izlučuje gradiva, izdaje gradiva na korištenje, dostavlja popise gradiva Hrvatskom državnom arhivu, predaje gradiva, kontrolira uvjete pohrane gradiva, omogućuje ovlaštenim djelatnicima Hrvatskog državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem gradiva, priprema i otprema pošiljke i druge materijale, umnaža i skenira dokumente.

Izrađuje nacrte akata iz djelokruga rada Pododsjeka, plan klasifikacijskih oznaka Grada Dubrovnika, plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Grada Dubrovnik, pravila za upravljanje dokumentima gradivom Grada Dubrovnika s popisom dokumentarnog gradiva Grada Dubrovnika s rokovima čuvanja.

Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Poodsjeka, voditelja  Odsjeka i pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši/a referent/ica I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,90) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 520,00 eura uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.,110/21)

Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine" br. 61/18., 08/19. i 114/22.)

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.