Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za održavanje oborinske odvodnje u Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za održavanje oborinske odvodnje u Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnik Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika objavio je natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za održavanje oborinske odvodnje u Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca III za održavanje oborinske odvodnje radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravnom odjelu za promet – NE OTVARAJ“.

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 13 od 06. veljače 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 14. veljače 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – Viši/a stručni/a suradnik/ca III za održavanje oborinske odvodnje

 

Obilaženje i nadzor stanja na izgrađenim sustavima za vodoopskrbu, javnu fekalnu odvodnju i odvodnju atmosferskih voda, obavljanje očevida na terenu, vođenje propisanih očevidnika i zapisnika.

Izdavanje rješenja za prokopavanje javnih prometnih površina te izdavanje posebnih uvjeta iz oborinske odvodnje.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta Viši/a stručni/a suradnik/ca III za oborinsku odvodnju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,35) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (viši stručni suradnik III).

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

 

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

 

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst)

§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.)

§  Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)

§  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

 

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

 

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.