Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama d.d., na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju – NE OTVARAJ“.

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ d.d. broj 25/2019 od 13. ožujka 2019. do 21. ožujka 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 21. ožujka 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove

 

Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije te njihova provedba.

Suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Obavljanje poslova vezanih uz sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

Koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši/a stručni/a suradnik/ca III za europske fondove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,35) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (viši stručni suradnik III).

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17. – pročišćeni tekst)

§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.)

§  Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)

§  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

§  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine, broj 92/14.)

§  Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 15/17, 18/17)

§  Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.- 2020. - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/sazeti-prikaz-prioriteta-i-specificnih-ciljeva.pdf

§  Europski strukturni i investicijski fondovi – Komunikacijska strategija Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.- 2020.

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/KS%20ESIF%202014.%20-%202020.%20-%20062017%20finalno.pdf

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.