Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 11.12.19.

Službeni glasnik broj 15 - 11. prosinca 2019.

Gradsko vijeće

162. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
163. Odluka izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
164. Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
165. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
166. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
167. Odluka o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
168. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
169. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 novih solo prigradskih autobusa
170. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 kombi vozila za prijevoz putnika (16+1)
171. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini
172. Odluka o podjeli Osnovne škole Lapad
173. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
174. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika
175. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika
176. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
177. Izmjene i dopune Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika
178. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
179. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
180. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
181. Zaključak o naknadi troškova izrade osobnih iskaznica nastalih zbog promjene naziva ulica
182. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2020. godinu
183. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Montovjerna

Gradonačelnik

184. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Dubrovnika
185. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
186. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika