Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

67. Rješenje o imenovanju člana i predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst), članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13. i 6/13.) i članka 22. a u skladu s člankom 28. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika Dubrovački vatrogasci (URBROJ: 2117/01-V-12-136/12 od 20. kolovoza 2012.),  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

RJEŠENJE

o o imenovanju člana i predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe

„Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik

 

 

I.

 

Nikolina Soko (OIB: 13260633320) imenuje se za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik, s danom donošenja ovog rješenja.

 

 

II.

 

Ivan Ljubičić (OIB: 60724859807) imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik, s danom donošenja ovog rješenja.

 

 

III.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 214-01/17-01/10

URBROJ: 2117-01-01-18-04

Dubrovnik, 5. travnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------