Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

65. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju školskog odbora Osnovne škole Antun Masle

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst),   gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

                                                          

Z A K LJ U Č A K

o izmjeni  Zaključka

KLASA: 602-01/17-01/24, URBROJ: 2117/01-01-17-3  

 

 

      1.    Zaključak gradonačelnika, KLASA: 602-01/17-01/24, URBROJ: 2117/01-01-17-3 od

             3. kolovoza 2017. mijenja se i umjesto:

 

              “1. U školski odbor Osnovne škole Antuna Masle  imenuju se sljedeći članovi:

                   1. Srđanm Margaretić

                   2. Emilio Puljizević

                   3. Mia Milošević

 

             treba glasiti:

 

             U školski odbor Osnovne škole Antuna Masle  imenuju se sljedeći članovi:

                   1. Srđanm Margaretić

                   2. Emilio Puljizević

                   3. Antun Bošković

 

 

  1. Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 602-01/17-01/24

URBROJ: 2117/01-01-18-04

Dubrovnik, 29. ožujka 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------