Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

63. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/17.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu KLASA: 112-01/18-01/01,  URBROJ: 2117/01-01-18-2 u članku 4. dodaje se :

 

      1 sluzbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist odnosa s javnostima, informacijsko-komunikacijske ili ekonomske struke na radno mjesto viši savjetnik I- glasnogovornik u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za protokol i informiranje;

      1 službenik/ca srednja stručna sprema ekonomske, građevinske struke ili gimnazija na radno mjesto referent za obnovu u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za imovinsko-pravne poslove

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili prometne struke na radno mjesto viši savjetnik I za promet u Upravni odjel za promet;

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili teološke struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke na radno mjesto pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu;

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu KLASA: 112-01/18-01/01,  URBROJ: 2117/01-01-18-2 u članku 4. mijenja se:

 

      umjesto 1 namještenik/ca niža stručna sprema ili osnovna škola na radno mjesto čistačica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove dodaje se 2 namještenika/ce niža stručna sprema ili osnovna škola na radno mjesto čistačica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove

 

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ:2117/01-01-18-07

Dubrovnik, 12. ožujka 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------