Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

62. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

 

 

 

  1. Jelena Bogdanović, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljicom Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, na mandatno razdoblje od 11. travnja 2018. do 11. travnja 2022. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 27. veljače 2018. u Slobodnoj Dalmaciji i u  Dubrovačkom vjesniku od 3. ožujka 2018.

 

U zakonskom roku na natječaj su pristigle tri (3) prijave, i to prijave od Marice Šapro-Ficović, Jelene Bogdanović i Lucije Bjelokosić.

 

Upravno vijeće Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik, na sjednici održanj 26. ožujka 2018., otvorilo je i pregledalo svu pristiglu dokumentaciju i utvrdilo da sve prijave sadrže sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju.

 

Na sjednici, održanoj 29. ožujka i 5. travnja 2018., nakon dobivenog mišljenja stručnih djelatnika, Upravno vijeće razmotrilo je programe svih kandidata, životopise i ostalu dokumentaciju te je većinom glasova predložilo Gradskom vijeću imenovati Jelenu Bogdanović za ravnateljicu Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik. Upravno vijeće smatra da  program kandidatkinje Jelene Bogdanović u svim segmentima nudi razvojnu perspektivu ovakve kulturne ustanove, održava kontinuitet kvalitetnog i profesionalnog rada, da je najoptimalniji za daljnji razvoj Dubrovačkih knjižnica i koji predlaže nova zapošljavanja uz poštivanje strukovnih načela. Stručan razvoj osoblja, kvalitetan knjižnični fond, informacijski izvori, djelatna učinkovitost raznovrsnih knjižničnih usluga, tečajevi za unapređivanje informatičke pismenosti, povezanost knjižnica s lokalnom zajednicom te međunarodna suradnja samo su neki od datih identificirajućih čimbenika gospođe Jelena Bogdanović, koja je i do sada u svom radu dala izniman doprinos u realizaciji određenih manifestacija kao Mjesec hrvatske knjige, Mjesec hrvatskog jezika i Noć knjige.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 9. travnja 2018., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju svih kandidatkinja te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Jelenu Bogdanović ravnateljicom Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

 

KLASA: 013-03/18-03/13

URBROJ: 2117/01-09-18-02                                         

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------