Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 29. prosinca 2016.Objavljeno: 04.01.17.

148. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kinematografa Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik

 

 

  1. Nikša Konsuo, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik na mandatno razdoblje od 7. siječnja 2017. do 7. siječnja 2021.    

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

   

                                                                                              

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik, koji je objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji 25. studenoga 2016. U zakonskom roku za natječaj su pristigle dvije prijave sljedećih kandidata:

  1. Nikša Konsuo
  2. Igor Miošić.

 

Prijavu je otvorilo i pregledalo Upravno vijeće Kinematografa, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016., i utvrdilo svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja.

 

Upravno vijeće, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016., nakon pomno analiziranja dostavljenih programa obojice kandidata te uvažavanja njihovih iskustava rada u kulturi, većinom glasova predložilo je Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Nikšu Konsua za ravnatelja Jave ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik.

Upravno vijeće je u obrazloženju navelo da je imalo na raspolaganju svu traženu dokumentaciju obojice kandidata koju su odvojeno pojedinačno pregledali i pri vrednovanju programa naglasak je dan na poslovno upravljačku dimenziju dužnosti ravnatelja ustanove jer je opseg poslova koji se svodi na umjetnički, edukacijski i kulturni dio pokriven postojećim kadrom ustanove, te je u tom smislu kandidat Nikša Konsuo bio kvalitetniji odabir u odnosu na drugog kandidata.

 

Kulturno vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2016., pregledalo je natječajnu dokumentaciju kandidata, i temeljito je proučilo priložene prijedloge programa za naredno četverogodišnje razdoblje te je jednoglasno predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Nikšu Konsua za ravnatelja Kinematografa Dubrovnik.

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 28. prosinca 2016., vodeći računa o svim gore navedenim činjenicama, većinom glasova odlučio je predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Nikšu Konsua za ravnatelja Kinematografa Dubrovnik

 

Odbor je mišljenja kako je program oba kandidata usmjeren na razvoj publike, dinamičan kino prikazivački program i unapređivanje osnovnih djelatnosti. Program Nikše Konsua je usmjeren na modernizaciju prostornih kapaciteta Luže, osuvremenjivanje i tržišnu isplativost postojećih i novih sadržaja, te obnovu i ponovno otvaranje ljetnih kina. Budući da su Kinematografi Dubrovnik proračunski korisnik koji glavninu prihoda ostvaruje od Grada Dubrovnika, Odbor smatra kako su predložene aktivnosti Nikše Konsua za ostvarivanje vlastitih financijskih sredstava velika prednost u kreiranju upravljačke politike ustanove.

 

Vijećnicima Gradskog vijeća dostavljena je cjelokupna dokumentacija, te je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., podržalo prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i donijelo Rješenje kao u izreci

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor.       

 

KLASA: 013-03/16-03/18

URBROJ: 2117/01-09-16-3                                        

Dubrovnik, 28. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------